Címlap
Belépés

Terepgyakorlatok a BBTE geológia szakos (magyar tagozat) diákjainak 2021
Submitted by SilyeL on hétfő, december 20, 2021 - 15:21

Tevékenységi beszámoló

 

A projekt iktatási száma ESG-21/1-0036

Pályázó szervezet neve: Koch Antal Földtani Társaság Egyesület

A program címe: Terepgyakorlatok a BBTE geológia szakos (magyar tagozat) diákjainak 2021

Időpont: 2021. június 28. és 2021. november 30.

Helyszín vagy földrajzi terület: Erdély: Szigethegység, Máramaros. Erdélyi-medence és Székelyföld

Főtámogató: a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítvány

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar tannyelvű geológus képzésének kiemelt részét képezik a terepgyakorlatok. Ennek szellemében az első és másodéves diákok a tanulmányi év végén nyári terepi kirándulásokon vesznek részt. Így az évközben az előadások és laborgyakorlatok alatt megszerzett tudásuk terepi és gyakorlati hasznosítását is gyakorolják a diákok. E tevékenységek célkitűzései az egyes évfolyamok szerint változnak: míg az elsőévesek a terepi tevékenységek alapjaival ismerkednek és az alaptantárgyak tartalmi elemeit igyekeznek gyakorlatba ültetni, addig a másodévesek már az egyes szaktantárgyak révén megszerzett tudásukat mélyítik el.

A 2021. év folyamán nyári és őszi terepgyakorlatokat szerveztünk, amelyeken összesen 19 személy vett részt: 14 diák (10 elsőéves[1] és 4 másodéves[2]), valamint BBTE Geológiai Intézete magyar tagozatának 5 főállású oktatója. A gyakorlat az alábbi tematikákat és helyszíneket foglalta magában.

A nyári terepgyakorlatok tematikája és időpontjai

Időpont

Tematika

1. év

Helyszínek

2021.06.28

A geológia terepi módszerei. A terepi helyszínek alatt értintett területeket geológiai felépítése és kőzetei (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

BBTE Geológiai Intézet

2021.06.29

Ásványtan (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

Kolozsvár-Magyarlápos-Kötelesmező-Felsőbánya-Nagybánya

2021.06.30

Ásványtan (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

Nagybánya-Fehértulipán-Nagybocskó-Tiszahosszúmező-Szaplonca-Huta-hágó- Nagybánya

2021.07.01

Ásványtan (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

Nagybánya-Szinérváralja-Nagybánya-Kolozsvár

2021.07.02

Őslénytan és üledékes kőzettan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Kolozsvár-Méra-Nádaskoród-Kolozsvár

2021.07.03

Pihenőnap

2021.07.04

Pihenőnap

2021.07.05

Őslénytan és üledékes kőzettan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Kolozsvár-Oláhlapád- Mihálcfalva-Remetei-szoros-Kolozsvár

2021.07.06 – 2021.07.12

Általános földtan (gyakorlatvezető dr. Forray Ferenc docens, dr. Mosonyi Emília adjunktus)

Nagybár és környéke

 

Időpont

Tematika

2. év

Helyszínek

2021.06.28

Geokémia és hidrogeológia (gyakorlatvezetők dr. Forray Ferenc docens, dr. Kis Boglárka adjunktus, dr. Mosonyi Emília adjunktus)

Szolcsvai búvópatak és környéke

2021.06.29

Geokémia és hidrogeológia (gyakorlatvezetők dr. Forray Ferenc docens, dr. Kis Boglárka adjunktus, dr. Mosonyi Emília adjunktus)

Révi-szoros és a Zichy cseppkőbarlang

2021.07.01 – 2021.07.14

Geológiai kutatás (gyakorlatvezető dr. Mátyási Sándor óraadó)[3]

Vaskhosziklás

 

Az egyes tematikák és tevékenységek rövid leírása:

Általános földtan (terepvezetők dr. Forray Ferenc docens, dr. Mosonyi Emília adjunktus)

Nagybár: a megérkezés és elszállásolás után szakmai bevezetőt tartottunk a régió geológiai felépítéséről, geotektonikájáról és geológiai térképkezelő programok bemutatására került sor (Mapsource, Global Mapper), de a geológiai iránytű ismertetése se maradt el.

Zám: a Meliáta óceáni maradványok jura kori bazaltos párnalávák láthatók, epidotosodva, kloritosodva, karbonátosodva, zeolitosodva.

Guraszáda: a neogén andezites riolitos piroklasztitok erősen bentonitosodva fordulnak elő. Ezeket a bentonitokat felszíni lépcsős kőfejtőben kitermelik.

Roscani- Dobra völgy: A Szupragéta takaró (Fogaras terrén) üledékes fedője (Pades terrén) látható, gyengén metamorfizált kloritos szericites palák és dolomitos márványok, ez utóbbiakban barlang alakult ki.

Déva: neogén vulkáni neck, melyre a vár épült. A kőzet egy porfíros szerkezetű finomszemcsés amfibolos biotitos andezit, helyenként nagyobb méretű szaruszirtesedett kréta üledékes kőzetxenolit látható. Szintén kihangsúlyozott a 3 különböző irányú lemezes hűlési elválások.

Felgyógy: termálvizekből lerakódott travertinek, melyekbe a rómaiak különböző fürdőmedencéket véstek. A hő a neogén vulkáni tevékenységből, de a Dél Erdélyi törés-menti CO2 köpeny forrás is lehet.

Valea de Pesti- Siglau: Petrozsénytől Uricani felé, Valea de Pesti víztározó a Valcan hegyekben, és nem messze található a Siglói csúcs. A régió kőzetei a Géta takaróból származó Sebes Lotru terrén kőzetei: főleg retromorf gnájszok és csillámpalák. Az alpi tektonikai mozgások során, mely a Kárpát oroklint létrehozta egy sor extenziós hasadékot is eredményezett felszínközelben (200-600C között). Ezeket a hasadékokat (cm- méteres méretűek) a tektonikai mozgások alatt vizes oldatok árasztották el, melyekből "alpi telérek" csapódtak ki, melyek ásványai a centiméteres kvarc kristályok mellett, földpát, klorit, akár zöld fluorin is. Ezeket a kvarc teléreket felszíni kőfejtőben termelték ki a közelmúltig, és üveggyártásra használták

A Pietros és Muncel patakok összefolyásánál a homokpadot megmintáztuk mostuk mosótállal, nehézásványok kimutatására (gránát, magnetit, rutil, kvarc, turmalin, cirkon), melyek a Sebes Lotru terrén és a Dragsani terrén kőzeteiből származhattak. A preparált mintákat sztereomikroszkóp alatt vizsgáltuk a konferencia teremben

A Páring-hegységben a Carja csúcs irányába történt geológiai szelvényezés (Petrozsénytől a Voineasa uton, délkelet irányba, a Rusu menedékháztól indultunk fölfelé. A Danubi autochton Dragsani terrénje amfibolitjaival és Parang gránitjával, majd a Severinidák szerpentinitjeivel befogva a nyírási zónába és fölötte a Géta takaró Sebes Lotru terrén kőzeteivel találkoztunk (gránátos csillámpalákkal, gnájszokkal, amfibolitokkal)

Ásványtan (terepvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

A kötelesmezői kalcedonokat figyeltük meg az első megállónknál. Ezek a kalcedonok hidrotermás folyamatok során képződtek. Az anyakőzet mállási fázisait sikerült bemutatnunk és megfigyelnünk. A kötelesmezői kalcedonok kék színű megjelenésű kovák. A felsőbányai Mons Medius bányavidéken a Kék tó látványosságát és a két km hosszú telér felszini kibuvását figyeltük meg. A következő ásványokat láttuk: kvarc, kalcit, szfalerit, galenit, pirit stb.

Fehértulipán egy geológiai megálló a Gutin hegységben, ahol az andezit és dácit kőzetek keverékeként egy tulipán alakzat jön létre. A következő kőzetalkotó ásványokat figyeltük meg: szanidin, hornblende, piroxének, stb. Nagybocskó település határában az autigén kvarcok tisztaságát láthattuk. A tiszahosszúmezői megállónk során a Pálosremete kőfejtőből gyűjtött andezitekben található analcimokat kerestük és találtuk meg. A szaploncai megállonk során a vidámtemetőt látogattuk meg. A nap záró feltárása a Huta-hágó kőfejtője volt.

Szinérváralja andezit kőfejtő bemutatását hallgattuk meg, angolul, ahol külön kitértek a készletszámítási módszerekre és fejtési technikákra. Majd ásványtani kézipéldányokat gyűjtöttünk, különféle bányalépcsőkről. A nagybányai Ásványtani múzeumban elismételtük a térség geológiáját kitérve közösen meglátogatott feltárásokra, majd a természeti szépségeket, az ásványokat figyeltük meg.

Geokémia és hidrogeológia (terepvezetők dr. Forray Ferenc docens, dr. Kis Boglárka adjunktus, dr. Mosonyi Emília adjunktus)

Szolcsvai Búvópatak barlang környékén felszíni karszt jelenségeket és vízkémiai jelenségeket vizsgáltunk. Megvizsgáltuk a barlangba befolyó víznek alap vízkémiai paramétereit, mint pl. a hőmérséklet, elektromos vezetőképesség, pH, vízkeménység, nitrát tartalom, redox potenciál, majd ugyanezen paratmétereket a barlang kijáratánál is megmértük. A kapott eredményeket értelmeztük az adott földtani kontextus függvényében.

Révi szorosban és a Zichy barlangban felszíni és felszín alatt karszt jelenségeket, a barlangban geokémiai folyamatokat (pl. oldódás-kicsapódás, redox állapotok változása) valamint tektonikai folyamatokat vizsgáltunk és elemeztünk. A június 29.-I kiszálláshoz hasonlóan itt is vizsgáltunk vízkémiai paramétereket, a barlangban található patak, valamint egy barlangi forrás vizében. A kapott eredményeket az adott földtani kontextus függvényében értelmeztük.

Őslénytan, üledékes kőzettan és rétegtan (terepvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Geológia szempontból lényeges ősmaradványok gyűjtése különböző helyszíneken. Az egyes fosszilis maradványok vizsgálata, meghatározása, valamint a kőzetek korának és üledékesedési környezetének a megállapítása. Az egyes kőzettestek jellemzése és elkülönítése, valamint a köztük levő tér-idő kapcsolatok megállapítása.

 Az őszi terepgyakorlatok tematikája és időpontjai

Az őszre tervezett terepi napokat az egyik résztvevő járványos betegsége miatt az utolsó pillanatban kénytelenek voltunk lemondani és online formában tartottuk meg. Ezen az online foglalkozáson a harmadévesek mellett a másodévesek is részt vettek, így összesen 12 diák és 2 oktató vett részt a programon.

Tematika: a Csomád-Bálványos Natura 2000-es területen fellelhető ásványvizek és gázömlések vizsgálata, alkalmazott hidrogeológiai, fluidum-geokémiai terepi gyakorlatok keretén belül.
Terepvezető: dr. Kis Boglárka adjunktus

A terep során a Csomád-Bálványos Natura 2000-es területen belül a biológiai és ökológiai értékeken kívül jelentős geológiai érték is található. A területen található a Csomád, amely a Keleti-Kárpátok legfiatalabb tűzhányója. A geológiai értékek közül talán leglátványosabbak a területen található ásványvíz-források és a magas szén-dioxid tartalmú gázömlések. A gázömlésekben mért szén-dioxid koncentráció elérheti a 98%-ot is. A szén-dioxid mellett jelentős kén-hidrogén is megtalálható bennük, ami helyenként elérheti a 600 ppm koncentrációt is. Az ásványvíz források összetétele különböző, annak ellenére, hogy földrajzilag nagyon közel találhatóak egymáshoz.

Terepi bejárásunk során megtanultuk hogyan kell terepen meghatározni az ásványvizek egyes fizikai-kémiai paramétereit, mint például a hőmérséklet, elektromos vezetőképesség, redoxpotenciál, pH, vízkeménység, nitrát-tartalom. Ezen paraméterek meghatározásához különböző műszereket, indikítorral ellátott csíkokat használtunk.

A laboratóriumi mintavételezéshez is különleges eljárások szükségesek, mint például a savazás, kigázasítás, levegőmentes mintázás, ezekről is szó esett a foglalkozáson.

A területen a gázömlések többféle formában jelennek meg. Lehetnek száraz gázömlések, azaz mofetták, vagy ha a talajvízzel együtt jönnek a felszínre, akkor buborékoló pocsolyák, medencék formájában jelennek meg.

Az évszázadok során az emberek rájöttek, hogy ezen gázömléseket gyógyászati célokra is felhasználhatják és fa épületeket építettek a száraz gázömlések fölé, illetve medencékbe foglalták a forrásokat. A gázömlések szén-dioxid koncentrációja is megállapítható terepen egy MultiGas nevezetű műszerrel, amely képes arra, hogy úgy száraz gázömlésekben, mint medencékben mérjen egy erre szánt tölcsér segítségével.

Végezetül a foglalkozást a Vinca Minor Egyesület által, 2021-ben készített dokumentumfilmmel zártuk, amely a terület természeti értékeit mutatja be. Feladatként a diákok fel kellett ismerjék és röviden össze kellett foglalják, hogy milyen természeti értékeket ismernek fel a dokumentumfilmben, illetve ezek közül melyeket lehet geológiai érdekességként bemutatni.

Tematika: Balánbánya és környéke terepgyakorlat online változata
Terep
vezető: dr. Gál Ágnes tanársegéd

 

Az online térben lezajló terepgyakorlat fő célja megismerni a diákok szűkebb szülőföldjük geológiáját (diákjaink zöme székelyföldi) és az esetleges potenciális szakdolgozattémák ismertetése meg kiválasztása.

Az online térben, három órát tartott, a terep, az MSTeams platformon, 2021. november 23., 18-21 óra között.

Kellékek: számítógép (ahol lezajlik az esemény), iránytű, térség geológiai térképe, színesceruza, QGIS ingyenes program (szelvény szerkesztéséhez), a térség geológiai szakirodalma.

A következő témákat ismertette a terepvezető tanár:

1.      Szakirodalom ismertetése, összefoglalás

2.      A térség geológiája

3.      A térség földrajzi behatárolása

4.      Térség története és bányászattörténete

5.      A balánbányai érctelep genetikája, 

6.      A Keleti Kárpátokban levő érctelepek felsorolása és bemutatása

7.      A Cu ércásványok

8.      A térség tájsebeinek rehabilitációja és környezetgeológiája.

 

A diákok csoportban dolgoztak és mutatták be a következő témaköröket:

1.      Hosszanti geológiai szelvény Kolozsvár és Balánbánya közt

2.      Metszet a Keleti Kárpátokban É-D irányban: Gyilkostó-Tusnádfürdő közt, 

3.      A meddőhányón kimutatott másodlagos ásványok, 

4.      Hogyan legyen az ércbányászat napjainkban kerekasztal megbeszélés. 

 

 


 [1] A 2021/2022-es egyetemi tanévtől másodévesek

[2] A 2021/2022-es egyetemi tanévtől harmadévesek

[3] Ez a gyakorlat egy BBTE egyetemi projekt keretében valósult meg POCU 130631 „Practică pentru o dezvoltare durabilă”


[ SilyeL blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Nyári terepgyakorlat a BBTE geológia szakos (magyar tagozat) hallgatóinak (2020)
Submitted by SilyeL on hétfő, december 7, 2020 - 18:04 | |

Tevékenységi beszámoló

 A projekt iktatási száma ESG-20_1-0024

Pályázó szervezet neve: Koch Antal Földtani Társaság Egyesület

A program címe: Nyári terepgyakorlat a BBTE geológia szakos (magyar tagozat) hallgatóinak (2020)

Időpont: 2020. október 9. és 2020. november 6.

Helyszín vagy földrajzi terület: Erdély, a Kolozsvár-Déva-Gyulafehérvár által határolt háromszögben

Főtámogató: a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és Communitas Alapítvány

 A Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar tannyelvű geológus képzésének kiemelt részét képezik a terepgyakorlatok. Ennek szellemében az első és másodéves diákok a tanulmányi év végén nyári terepi kirándulásokon vesznek részt. Így az évközben az előadások és laborgyakorlatok alatt megszerzett tudásuk terepi és gyakorlati hasznosítását is gyakorolják a diákok. E tevékenységek célkitűzései az egyes évfolyamok szerint változnak: míg az elsőévesek a terepi tevékenységek alapjaival ismerkednek és az alaptantárgyak tartalmi elemeit igyekeznek gyakorlatba ültetni, addig a másodévesek már az egyes szaktantárgyak révén megszerzett tudásukat mélyítik el.

A 2020. évi nyári terepgyakorlaton, amelyet a járványhelyzetre való tekintettel ősszel voltunk kénytelenek megtartani összesen 13 személy: 8 diák (4 elsőéves[1] és 4 másodéves[2]), valamint BBTE Geológiai Intézete magyar tagozatának 5 főállású oktatója vett részt. A gyakorlat az alábbi tematikákat és helyszíneket foglalta magában

 

Időpont

Tematika

Helyszínek

2020.10.09

A geológia terepi módszerei. A verespataki Au-Ag ércesedés, a szolcsvai ásványlelőhely ásványai, valamint Roșia Poieni rézbánya és a hozzá kapcsolódó szászavinci zagytározó környezetgeológiai szempontú vizsgálata. (gyakorlatvezetők dr. dr. Forray Ferenc docens, Gál Ágnes tanársegéd, dr. Kis Boglárka adjunktus, dr. Mosonyi Emília adjunktus, dr. Silye Lóránd adjunktus)

Verespastak, Roșia Poieni és Szászavinc

2020.11.06

Őslénytan, üledékes kőzettan és rétegtan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Méra és Nádaskóród vidéke

 

Az egyes tematikák és tevékenységek rövid leírása:

 

A geológia terepi módszerei. A verespataki Au-Ag ércesedés, a szolcsvai ásványlelőhely ásványai, valamint Roșia Poieni rézbánya és a hozzá kapcsolódó szászavinci zagytározó környezetgeológiai szempontú vizsgálata. (gyakorlatvezetők dr. dr. Forray Ferenc docens, Gál Ágnes tanársegéd, dr. Kis Boglárka adjunktus, dr. Mosonyi Emília adjunktus, dr. Silye Lóránd adjunktus)

A neogén korú, magmás tevékenységhez kötődő Au-Ag verespataki ércesedés és annak gazdasági és környezeti vonatkozásai volt az első felkeresett feltárás témája. Mivel Verespatakon már a római kor óta volt bányászat, a savas kémhatású vizek sok évszázados környezeti hatására a dácit kőzetekből kimállasztott és kipergetődött kvarckristályok figyelhetők meg a patak medrében. A térség geológiájának általános bemutatása után a diákok a Fehér völgyben gyűjtöttek fejenként 5 darab álhexagonális, kagylós törésű kvarc kristályt. 

A nap másik, ásványtani szempontból érdekes célpontja, az Offenbányai (Baia de Arieș) -terrén gránátos, sztaurolitos csillampalái voltak Szolcsván, az Aranyos mentén. Ezeknek a kőzetalkotóknak az ásványtani jellemzői kerültek bemutatásra: a köbös kristályrendszerű gránátok és a rombos kristályrendszerű sztaurolitok. A gyűjtés során a hallgatók megfigyelhették ezeknek az ásványoknak a sajátos jellegzetességeit: a gránátok vörös színét, kerekded alakját és törését, valamint a sztaurolitok jellegzetes kereszt típusú ikresedését.

A terepgyakorlat során a jelen levő tanárok bemutatták a legfontosabb tudnivalókat az észlelt geológiai formációkról, a diákok pedig jegyzetelve, megfigyelve, gyűjteményüket bővítve gazdagították ismereteiket.

A terepi megfigyelés célja a szászavinci zagytározó környékének környezetgeológiai szempontú felmérése. A szászavinci zagytározó a Roșia Poieni réz kitermelés területéhez tartozik. A terepen a meddőhányókról leérkező patakok vegyi összetételét vizsgáltuk, több helyen a mért pH értékek savas (3-4) értéket mutattak. A pH értékeknek megfelelően az oldatok elektromos vezetőképessége is megnőtt. Továbbá megmértük a zagytározóba érkező meddő iszap vegyi összetételét, amely bázikus pH értékkel rendelkezett. Ez utóbbi esetében megnéztük azokat a pontokat, ahol a bányavállalat lúgos oldatokkal keveri a bányavizeket, a pH értékek szabályozásának érdekében.

A tapasztalatok főként a geokémia, hidrogeológia és környezetgeológia tárgyakhoz nyújtottak alkalmazott segítséget, mivel a diákok a helyszínen figyelhették meg az oldatok között lejátszódó geokémiai folyamatokat, amelyeket helyszíni fizikai-kémiai paraméterek mérésével számszerűsíteni tudtunk.

Őslénytan, üledékes kőzettan és rétegtan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Geológia szempontból lényeges ősmaradványok gyűjtése különböző helyszíneken. Az egyes fosszilis maradványok vizsgálata, meghatározása, valamint a kőzetek korának és üledékesedési környezetének a megállapítása. Az egyes kőzettestek jellemzése és elkülönítése, valamint a köztük levő tér-idő kapcsolatok megállapítása.

A terepgyakorlat képes beszámolóját a BBTE magyar tannyelvű geológus képzésének Facebook oldalán (https://www.facebook.com/BBTEGeo/posts/3692139974168225) és a szak Instagram oldalán (https://bit.ly/36ObikC vagy https://bit.ly/37Dssk6) is elérhető.


[1] A 2020/2021-es egyetemi tanévtől másodévesek

[2] A 2020/2021-es egyetemi tanévtől harmadévesek


[ SilyeL blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Búcsú Vremir Mátyástól
Submitted by kobold on péntek, július 24, 2020 - 19:26 | |

Vremir Mátyás

Megrendülve vette tudomásul tudományos közösségünk egykori kollégánk, barátunk és tanárunk, Vremir Mátyás (1970. november 13 - 2020. július 24) halálhírét.

Vremir Mátyás, azaz ahogy mi ismertük, Matyi, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Karán szerzett 1999-ben geológus mérnök diplomát, majd szintén a BBTE Alkalmazott paleontológia és paleoökológia szakán mesteri fokozatot 2001-ben. 1999-2005 között a BBTE Biológia és Geológia Karának volt a gyakornoka, ahol a magyar tagozatos geológia-földrajz, majd biológia-geológia szakos diákokat oktatta. 2005−2010 között szénhidrogénkutató geológusként előbb az International Logging Inc., majd a Wheatherford alkalmazásában állt. 2010-től az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyéni kutatójaként vezetett geológiai, rétegtani és paleontológiai kutatásokat az Erdélyi-medence területén, valamint őslénytani feltárásokat végzett a bajorországi Solnhofen-medence aktív kőbányák által veszélyeztetett lelőhelyein. Kutatásainak eredményeit több, mint 100 publikációban tette közre, főként rangos nemzetközi lapokban is (PNAS, AMNH Science, Cretaceous Research, Quaternary Research, Naturwissenschaften stb.). Számtalan felfedezései közül a legismertebb a zömök sárkány, azaz tudományos nevén Balaur bondoc (http://www.balaurbondoc.ro/balaur_hu.html) és az Eurazhdarcho langendorfensis.

Nevét örökre beírta az egyetemes paleontológia nagykönyvébe, emlékét a szívünkbe zártuk.

Örök mente et malleo Matyi! Nyugodj békében!

[A rövid nekrológot Silye Lóránd állította össze, míg a fotó az EME tárhelyéről (www.eme.ro) származik]


[ kobold blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Őszi terepgyakorlat - 2019
Submitted by SilyeL on péntek, január 17, 2020 - 11:38 | | |

Őszi terepgyakorlat 2019. október

Kincsünk, a környezetünk - Föld- és Környezettudományi Terepi Egyetem. A BBTE és az EMTE diákjainak közös geológiai terepgyakorlata

Támogató: Bethlen Gábor Alap (MKO-RO-1-2019/1-000708)

Lebonyolító: Koch Antal Földtani Társaság

A Kincsünk, a környezetünk: Föld- és Környezettudományi Terepi Egyetem program egyik fő célja az erdélyi szakemberek együttműködése révén, erdélyi földtudományi, környezetmérnöki és környezettudományi képzésben részt vevő hallgatók számára közös környezettudományi szemléletű terepi egyetem és szakmai együttműködés szervezése Kelet-Erdélyben. A terepgyakorlat szervezője a Koch Antal Földtani Társaság, melyben partnerei voltak a Babes-Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézet (Kolozsvár) és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Környezettudomány Tanszék (Kolozsvár), illetve a Stockwork K.F.T. (Bánffyhunyad). A program 2019. október 10–12 közötti időszakban került megrendezésre, az alábbi program szerint: a, október 10. Útvonal: Kolozsvár - Aranyos mente - Vértop - Rozsda-szakadék-Moara de Pădure: az Erdélyi-medence peremvidékének földtani képződményeivel, az egykori kőfejtők és bányák környezeti hatásaival, a víz és klíma felszínalakító hatásával, valamint az ásvány és kőzetgyűjtés alapjaival ismerkedtek meg a résztvevők. A vacsora után geológiai ismertető, illetve tábortűz szerepelt a programban. b, október 11. Gyalogtúra a Moara de Pădure-Léta vára-Moara de Pădure útvonalon: magmás és üledékes képződmények, valamint kulturális látnivalók voltak a terítéken, különös tekintettel az úgynevezett Szent László pénzek gyűjtésére, amely fontos kövületnek számít és Nummulites perforatus néven ismeri a tudomány. Léta várának környékén előbb különböző homokkövek, majd a kréta időszaki mészkövekkel és azok geológiai jelentőségével ismerkedhettek meg a diákok. c, október 12. Erre a napra a résztvevők köre kibővült a BBTE azon három harmadéves geológia szakos hallgatóival (magyar tagozat), akik nem vettek részt a teljes programon, valamint egy-egy óraadó oktatóval, az dr. Márton Istvánnal és Tóth Attilával. Délelőtt a Szigethegységben zajlott ércbányászat környezeti hatásaival, valamint az ércesedések földtani jellegzetességével ismerkedhettek meg a résztvevők Aranyosbányán és a környékén. E program keretében több helyszínen egyrészt az ércesedést, másrészt az azokat magukba foglaló kőzeteket, másrészt a bányászat különböző környezeti hatásaival ismerkedhettek meg a diákok. A nap második felében Borrév környékén nehézásványokat mostunk az Aranyosból, illetve gránátok után kutattunk.

Képes beszámoló....

Posted by Geológus képzés magyar nyelven, BBTE, Kolozsvár on Friday, December 6, 2019

kormany tamogatas


[ SilyeL blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Nyári terepgyakorlat a BBTE geológia szakos (magyar tagozat) hallgatóinak (2019)
Submitted by SilyeL on péntek, augusztus 9, 2019 - 09:36 | |

Tevékenységi beszámoló

 

A projekt iktatási száma ESG-19/1-0015

Pályázó szervezet neve: Koch Antal Földtani Társaság

A program címe: Nyári terepgyakorlat a BBTE geológia szakos (magyar tagozat) hallgatóinak

(2019)

Időpont: 2019.07.01-2019.07.10

Helyszín vagy földrajzi terület: Erdély, a Torda-Kolozsvár-Nagyvárad által határolt

háromszögben, valamint a Radnai-havasokban (Radnaborberek)

Főtámogató: a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és Communitas Alapítvány

 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar tannyelvű geológus képzésének kiemelt részét képezik a terepgyakorlatok. Ennek szellemében az első és másodéves diákok a tanulmányi év végén nyári terepi kirándulásokon vesznek részt. Így az évközben az előadások és laborgyakorlatok alatt megszerzett tudásuk terepi és gyakorlati hasznosítását is gyakorolják a diákok. E tevékenységek célkitűzései az egyes évfolyamok szerint változnak: míg az elsőévesek a terepi tevékenységek alapjaival ismerkednek és az alaptantárgyak tartalmi elemeit igyekeznek gyakorlatba ültetni, addig a másodévesek már az egyes szaktantárgyak révén megszerzett tudásukat mélyítik el.

A 2019. évi nyári terepgyakorlaton 13 diák (5 elsőéves és 8 másodéves), valamint BBTE Geológiai Intézete magyar tagozatának 5 főállású oktatója vett részt. Az oktatók csapatát rövid időre, egy barlangászati gyakorlat erejéig, drd. Kövecsi Szabolcs-Attila, a BBTE Geológiai Intézetének munkatársa is kiegészítette. A gyakorlat az alábbi tematikákat és helyszíneket foglalta magában

 

 

Időpont

Tematika

1. év

Helyszínek

Tematika

2. év

Helyszínek

2019.07.01

A geológia terepi módszerei. A terepi helyszínek alatt értintett területeket geológiai felépítése és kőzetei (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

BBTE főépülete

A geológia terepi módszerei. A terepi helyszínek alatt értintett területeket geológiai felépítése és kőzetei (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

 

2019.07.02

Őslénytan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Kisbács-Hója erdő-Kolozsvár

Rétegtan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Kisbács-Hója erdő-Kolozsvár

2019.07.03

Őslénytan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Kolozsvár-Andrásháza-Méra-Egeres-Jegenye-Kolozsvár

Rétegtan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Kolozsvár-Andrásháza-Méra-Egeres-Jegenye-Kolozsvár

2019.07.04

Őslénytan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Kolozsvár-Betfia-Rév-Vársonkolyos (külszíni fejtés) -Kolozsvár

Rétegtan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Kolozsvár-Betfia-Rév-Vársonkolyos (külszíni fejtés) -Kolozsvár

2019.07.05

Általános földtan (gyakorlatvezető dr. Forray Ferenc docens, dr. Kis Boglárka adjunktus)

Szelek-barlangja és a Zichy cseppkőbarlang környéke

Geokémia és hidrogeológia (gyakorlatvezetők dr. Forray Ferenc docens, dr. Kis Boglárka adjunktus)

Szelek-barlangja és a Zichy cseppkőbarlang környéke

2019.07.06

Pihenőnap (pótolva 2019.07.11-én)

Regionális geológia, petrográfia és szerkezeti földtan (gyakorlatvezető dr. Mosonyi Emília adjunktus)

 

Kolozsvár-Borberek, Izvorul Roșu völgy és a Csisa-gerinc

2019.07.07

Pihenőnap

Borberek (720m) - Dl Popii (1360m) – Korongyos gerinc (1800m)

2019.07.08

Ásványtan és általános földtan (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

Gyalui havasok és a Hideg-hegy

Borberek- Călina- Óradna- Virful Dealului (10 km)

2019.07.09

Verespatak és Szolcsva

Valea Vinului (760m) - Gaura- Curăţel (1500m) – Ünőkő nyereg- Ünőkő csúcs (2235m)

2019.07.10

Felsőcsertés-Nagyág-Nozsága-Aranyi-hegy

Borberek-Óradna (a helyi néprajzi és bányászati múzeum meglátogatása) - Kolozsvár

2019.07.11

Léta-Járabánya-Macskás-Szurdokvölgy-Torockó

Pihenőnap


 Az egyes tematikák és tevékenységek rövid leírása:

A geológia terepi módszerei. A terepi helyszínek alatt értintett területeket geológiai felépítése és kőzetei (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)
Az terepgyakorlat során meglátogatott térségek bemutatása, különös tekintettel azok geológiai viszonyaira.

Őslénytan és Rétegtan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)
Geológia szempontból lényeges ősmaradványok gyűjtése különböző helyszíneken. Az egyes fosszilis maradványok vizsgálata, meghatározása, valamint a kőzetek korának és üledékesedési környezetének a megállapítása. Az egyes kőzettestek jellemzése és elkülönítése, valamint a köztük levő tér-idő kapcsolatok megállapítása.

Ásványtan és általános földtan (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)
Mivel a geológia egy gyakorló és gyakorlatias tudomány, ezért a természetben különféle képződményeit legyen természetes vagy mesterséges, fel kell tudnunk ismerni és meg kell tudnunk magyarázni, hogyan képződött, esetlegesen mi lesz a továbbiakban velük. A terepgyakorlat célja, hogy a tanteremben tanult ismereteket, kamatoztassuk, elmélyítsük. A négy nap alatt a három nagy kőzettípust (magmás, metamorf, üledékes), bemutattuk, felismertük és gyűjtöttünk mintákat. Őslényeket is gyűjtöttünk, ilyen a Nummulites perforatus.  A főbb kőzetalkotó ásványokat (kvarc – Verespatak, Hidegszamos környéke; földpátok – Hidegszamos környéke; turmalin- Hidegszamos környéke; kalcit – Járabánya, piroxének- Aranyi hegy stb.) a terepen megtanultuk felismerni, meghatározni és így mindenki személyes gyűjteményt készített. A terep legfontosabb eseménye az ismétlés volt, a megtapasztalt, látottak és hallottak felelevenítése.
Július 8.
Hideg-hegy, Hidegszamos: pegmatit képződése és kora. A pegmatitban található ásványok felismerése. Mintagyűjtés. Hideg-hegy, Corabia domb: migmatit. Mi az, hogyan keletkezik – lit par lit típusú szövet felimerése. Mintagyűjtés.
Július 9. Verespatak: a római kori tárna bemutatása, a fejtés stílusa, biztonsága. Bányászat után képződött ásványok megtekintése. Verespatak, Fehér-völgy: a verespataki dácit és ércesedés képződésének bemutatása. A kipergetődött kvarcok gyűjtése. Szolcsva: csillámpalák Szolcsván. Képződés és az ásványok bemutatása. Gránátok, sztaurolit, csillámok. Mintagyűjtés.
Július 10. Felsőcsertés: bányászati múzeum. A térség bányászatának a bemutatása a történelmi időktől a 2007-es bányabezárásáig. A világon először itt leírt ásványok megtekintése és bemutatása. Nagyág: az első bányászati iskola emlékműve előtti tisztelgés. A nagyági ércesedés bemutatása. Ásványgyűjtés a meddőhányón. Nozság: gyalogtúra és a különféle képződmények megtekintése. Mintagyűjtés. Aranyi-hegy: a shoshonit kőzet képződése és benne található oxidok és szilikátok. Az innen leírt ásványok ismertetése. Mintagyűjtés.
Július 11. Léta: Nummulites perforatus ismertetése. Mintagyűjtés. Járabánya/Macskás: a szkarnok keletkezése és a hasznos ásványok/ércek bányaszata. A kinyerési fázisok bemutatása. Mintagyűjtés. Torockó, Fehér-völgy: különféle színű szilikolitok gyűjtése. Torockó, múzeum: a térség geológiája és a vasbányászat ismertetése. Ismétlés.

Általános földtan és Geokémia és hidrogeológia (gyakorlatvezető dr. Forray Ferenc docens, dr. Kis Boglárka adjunktus)
1. hidrológiai és hidrogeológiai folyamatokat azonosítani a Szelek-barlangja aktív és fosszilis járataiban (hajdani medrek és azok meandereinek azonosítása, folyásirány azonosítás, sodorvonal, domború és homorú part, erózió-hordalékszállítás-lerakás)
2. geokémiai folyamatok azonosítása barlangi környezetben (CaCO3 oldódás-kicsapódás a cseppkövek keletkezésének folyamata, vas-mangán kiválások és a hozzuk kapcsolódó geokémiai környezet azonosítása, felszín alatti víz összetételének változása a felszín alatti tartózkodás során-elektromos vezetőképesség, pH, hőmérséklet, vízkeménység, klorid tartalom, bikarbonát-tartalom mérése terepen és az adatok értelmezése)

Regionális geológia, petrográfia és szerkezeti földtan (gyakorlatvezető dr. Mosonyi Emília adjunktus)
Július 6: reggel 8-kor indulás. Megérkezés Borberekre 14-kor. Sátortábori szervezés. 16 – 20 óra között Általános geológiai és geotekonikai bemutató, valamint térképezés az Izvorul Rosu völgyön észak felé, egészen a Csisa-gerincig: a Szubbukovinai takaró nyírási zónájában- elnyírt  paleozoós terrének kőzeteinek felismerése, szerkezeti elemek mérése, az elnyírt Rebra terrén kőzeteinek felismerése.
Július 7: térképezés a Borberek (720m) - Dl Popii (1360m)- Korongyos gerinc (1800m) szelvény mentén. A Vörösfői- Dl. Popii tárók hidrotermás- metaszomatikus polimetalikus ércesedés meddőinek vizsgálata, környezeti hatások megfigyelése, a befogadó paleozóos terrének kőzeteinek megfigyelése. A Dl Popii – Korongyos felé tartó bányász- erdei úton és ösvényen: meg lett figyelve fokozatosan az alpi nyírásos alakváltozás hatása a paleozóos kőzetekre (kloritoidos szericites kvarcitos palák, zöldpalák, sávos dolomitos márványok) és a Rebra terrén kőzeteire (szericitesedett gránátos csillámpalák, fengites csillámpalák, paragnájszok, retromorf amfibolitok, fucshitos csipolinok, tremolitos márványok, gránátos kvarcitok, fehér kvarcitok). A nyírási zónában történő nyomásoldódások- kicsapódások, iondiffuzió hatására egy szegény tektogenetikus ércesedés jött létre (pirit, kalkopirit, galenit), ami vaskalappá alakult.
Július 8: térképezés É- D irányban, Borberek- Calina- Óradna – Virful Dealului szelvény mentén (10 km). A szubbukovinai takaró nyírási zónája okozta szerkezetekre ráíródott a neogén szubvulkánok (általában a Valea Dracului típusú biotit- amfibol- andezitek) okozta hatások is, mint a szaruszirtesedés, metaszomatizmus.  Sajnos a neogén vulkanizmussal kapcsolatos borvízforrások (írók háza) elapadtak a bányamunkálatok általi nem-kívánatos „elvezetéseknek” köszönhetően vagy hivatalosan eltömettek a szennyezés miatt. Előbb a tipikus paleozóos kőzettípusokat, majd fokozatosan átmentünk egy variszkuszi nyírási zónán is a Bretila terrén kőzeteibe (különböző fokon elnyírt palák és gnájszok), majd a Varului pataktól ismét paleozóos sávos márványok, kloritoidos kvarcitok következtek, míg a V Fintinii töréstől délre a Rebra terrén retromorf gránátos csillámpaláival kezdődött a Szubbubovinai- takaró. Ebbe a zónába, Óradna település határában, hatolt be egy sokkal finomabb szemcsés amfibolos- biotitos propilitesedett andezit (a Calinii andezithez képest), melyben felismerhető volt egy több tíz m széles Rebra pala xenolit. Megfigyeltük ezen szaruszirt szövetét és ásványtársulását. Ezután meglátogattuk az Óradnai templom romokat 1242.ből, ami főleg a helyi andezit tömbökből épült. Kitértünk a temető felé is a Virful Dealului irányába, ahol paleogén foraminiferákat tartalmazó karbonátos homokkövet észleltünk, ez alatt pedig, a Nagyszamos törés másik oldalán, a Rebra terrén kőzetei tárultak fel többé- kevésbé elnyírva szaruszirtesedve: Cr-sztaurolitos gránátos csillámpalák. Hazatérés ugyanazon az úton, táborba érkezés 20 órakor.
Július 9. Indulás 8-kor Borberek (760m) - Gaura- Curăţel (1500m) – Ünőkő-nyereg - Ünőkő csúcs (2235m) szelvény mentén. Feltérképeztük a Rebra terrén kőzeteit (retromorf csillámos gránátos palák, kvarcitok, a Rb2 formáció alapamfibolitja = metagabbró, enyhe magnetites szórással, csipolinok- tremolitos márványok és amfibolitok ritmikus váltakozása, helyenként szericites klotitos csillámpala közbetelepüléssel) melynek alsó része erősen elnyíródott, majd fokozatosan egyre üdébb kőzetváltozatokkal találkoztunk. A Rb2 karbonátos formáció tartalmazza a Blazna- típusú (Mississippi Valley típusú) metamorfizált vulkáni üledékes polimetallikus sávos ércesedést, szfalerittel, galenittel kalkopirittel), melynek tárókkal való megnyitása, kitermelése, számos „vaskalapos” meddőhányót eredményezett a meredek lejtőkön, különböző környezeti hatásokkal. Megmintáztuk az ércesedett Borbereki andezites breccsát, későbbi tanulmányozás végett. Az ösvény a gerincen, a Curatel nyergen át vitt tovább a Rebra terrén tipikus kőzetein át: gránátos csillámpalákon („himlős”), amfibolitokon, amfibolos gnájszokon, amfibolos gránátos gnájszokon, egészen az Ünőkőig.
Július 10. Sátorbontás, az óradnai helyi múzeum meglátogatása és hazatérés Kolozsvárra 19 órakor.

A terepgyakorlat képes beszámolóját a BBTE magyar tannyelvű geológus képzésének Facebook oldalán lehet elérni: https://tinyurl.com/yxrr4u6r


[ SilyeL blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Őszi terepgyakorlat - 2018
Submitted by SilyeL on szerda, január 23, 2019 - 16:25 | | |

Őszi terepgyakorlat 2018. október

Kincsünk, a környezetünk - Föld- és Környezettudományi Terepi Egyetem: a BBTE és az EMTE diákjainak közös geológiai terepgyakorlata...

Támogató: Bethlen Gábor Alap (MKO-RO-1-2018/1-000111) Lebonyolító: Koch Antal Földtani Társaság

 

Posted by Geológus képzés magyar nyelven, BBTE, Kolozsvár on Saturday, October 13, 2018

kormany tamogatas


[ SilyeL blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Nyári terepgyakorlat 2018.
Submitted by SilyeL on szerda, augusztus 1, 2018 - 17:02 | |

Tevékenységi beszámoló

 

A projekt iktatási száma ESG-18/1-0018

Pályázó szervezet neve: Koch Antal Földtani Társaság

A program címe: Nyári terepgyakorlat a BBTE geológia szakos hallgatóinak

Időpont: 2018.07.02-2018.07.10

Helyszín vagy földrajzi terület: Erdély, Torda, Kolozsvár, Nagyvárad által határolt háromszögben

Főtámogató: a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és Communitas Alapítvány

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar tannyelvű geológus képzésének kiemelt részét képezik a terepgyakorlatok. Ennek szellemében az első és másodéves diákok a tanulmányi év végén nyári terepi kirándulásokon vesznek részt annak érdekében, hogy az évközben az előadások és laborgyakorlatok alatt megszerzett tudás terepi és gyakorlati hasznosítását is gyakorolják. E tevékenységek célkitűzései az egyes évfolyamok szerint változnak: míg az elsőévesek a terepi tevékenységek alapjaival ismerkednek és az alaptantárgyak tartalmi elemeit igyekeznek gyakorlatba ültetni, addig a másodévesek már az egyes szaktantárgyak révén megszerzett tudásukat mélyítik el a terepi gyakorlatok során.

A 2018. évi nyári terepgyakorlaton 27 diák (10 elsőéves és 12 másodéves), valamint BBTE Geológiai Intézete magyar tagozatának 5 főállású oktatója vett részt. Az oktatók csapatát rövid időre, egy topográfiai gyakorlat erejéig, dr. Imecs Zoltán a BBTE Magyar Földrajzi Intézetének docense is kiegészítette. A gyakorlat az alábbi tematikákat és helyszíneket foglalta magában:

 

Időpont

Tematika

1. év

Helyszínek

Tematika

2. év

Helyszínek

2018.07.02

A geológia terepi módszerei és Kolozsvár építőkövei (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

BBTE főépülete és Kolozsvár belvárosa

A geológia terepi módszerei és Kolozsvár építőkövei (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

BBTE főépülete és Kolozsvár belvárosa

2018.07.03

Ásványtan és általános földtan (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

Gyalui-havasok és környéke

Geokémia (gyakorlatvezetők dr. Forray Ferenc docens, dr. Kis Boglárka adjunktus)

Aranyos és Kis-Aranyos völgyei, Szolcsva és környéke

2018.07.04

Ásványtan és általános földtan (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

Jára-völgye és környéke

Geokémia (gyakorlatvezetők dr. Forray Ferenc docens, dr. Kis Boglárka adjunktus)

Szelek-barlang és környéke

2018.07.05

Ásványtan és általános földtan (gyakorlatvezető dr. Gál Ágnes tanársegéd)

Torockó és az Aranyos-mente

Regionális petrográfia (gyakorlatvezető dr. Mosonyi Emília adjunktus)

Hideg- és Meleg-Szamos völgyei, Jósikafalva és Arada környéke

2018.07.06

Általános földtan (gyakorlatvezető dr. Forray Ferenc docens)

Körösrévi barlang és környékének karsztvidéke

Regionális petrográfia (gyakorlatvezető dr. Mosonyi Emília adjunktus)

Kolozsvár és Erdőfelek környéke

2018.07.07

Topográfia és regionális geológia (gyakorlatvezető dr. Imecs Zoltán docens, dr. Silye Lóránd adjunktus)

Nádaskóród

Rétegtan és üledékföldtan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Nádaskóród

2018.07.08

Pihenőnap

2018.07.09

Őslénytan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Rév, Barátka, Nagyfeketepatak, Gyerőmonostor és környékük

Rétegtan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Rév, Barátka, Nagyfeketepatakés Gyerőmonostor környéke

2018.07.10

Őslénytan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Szászebes, Remetei-szoros, Oláhlapád, Borrév és környékük

Rétegtan (gyakorlatvezető dr. Silye Lóránd adjunktus)

Szászebes, Remetei-szoros, Oláhlapád, és Borrév környéke

A terepgyakorlat képes beszámolóját a BBTE magyar tannyelvű geológus képzésének Facebook oldalán lehet elérni: https://is.gd/Yoc8wP


[ SilyeL blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Dr. Komlóssy György: A bauxit geológiája és kutatása / előadássorozat
Submitted by istir on csütörtök, október 8, 2015 - 10:33 | | |

Dr. Komlóssy Görgy: A bauxit geológiája és kutatása

[ istir blogja | A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Tartalom átvétel
Földtan.lap.hu szemle