Címlap
Belépés

Valdman István: Van még hely erdélyi geológusok számára (is) a nagyvilágban! (MUNKA AJÁNLATTAL!)
Submitted by kobold on kedd, május 8, 2012 - 17:24 | | |

    Nagy érdeklődéssel és nem rejtett izgalommal olvastam a www.foldtan.ro portál meghírdetett sorozatáról, amely “Erdélyi geológusok a nagyvilágban” cím alatt a világ minden táján felbukkanó geológusokat igyekszik megszólaltatni.
    Azért nem rejtett izgalommal, mert több megközelítésben is a célkeresztben éreztem magam: hosszabb-rövidebb megszakításokkal már 15 éve a “nagyvilágban”, Chilében folytatom geológus munkámat kutatási és feltárási projektek keretében és ezzel párhuzamosan több éve a kolozsvári BBTE keretében a geológia szak magyar  hallgatóit igyekeztem, illetve igyekszem beavatni az ércteleptan, valamint a fúrástan és bányászat érdekes világába.
    Az erdélyi magyar geológusoknak és az egyetem mérnökgeológia szakos hallgatóinak ezen az úton is azt üzenem, hogy bőven van még hely a “nagyvilágban” erdélyi geológusok számára.
    A világ szinte táján a hasznos ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése - és ezzel szoros összefüggésben a geológia és a bányászat - eddig nem ismert fejlődési időszakban van. Mi, erdélyi geológusok sajnos kedvezőtlen helyzetben vagyunk, mert vidékünkön, de a Kárpát-medence egészében is, a kedvezőtlen gazdasági és egyéb feltételek miatt a hasznos ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése, enyhe kifejezést használva, stagnál.
   Sajnos, a mi érclelőhelyeinket nem vihetjuk más kontinensre (ahol valószínűleg a hasznositás sokkal előrehaladottabb szakaszaiban lennének), ezért a most egyik járható út a “nagyvilágban” munkát találni, értékes szakmai tapasztalatokat szerezni, a helyszínen megismerkedni a szakma és a piac realitásaival és követelményeivel és nem utolsó sorban hazai körülmények között jelenleg elképzelhetetlen szintű jövedelemre szert tenni. Az “idegenlégióskodás” után talán több esély és lehetőség adódik majd hazai környezetben is kamatoztatni a szakmai tapasztalatokat a remélhetőleg pozitív irányba elmozduló változások eredményeként.
    Felhívom a honlap olvasóinak figyelmét, hogy napjainkban is van lehetőség külföldi szerződésre és az alábbiakban
FELHÍVÁST
 teszek közzé chilei munkavállalásra. Ennek kapcsán pontokban szeretném megvilágítani a chilei munkavállalás helyét, körülményeit, feltételeit.
 
     1. A munkavállalás helye: Chile, Atacama sivatag, Punta del Cobre-Candelaria, Fe-Cu-Au (Iron Oxide Copper-Gold - IOCG) tipusú ércesedések övezete

Chile, mint ismeretes, a legnagyobb rézérckészletekkel rendelkező ország, de egyéb hasznos ásványi nyersanyagok (Au, Ag, Fe, Mo, Li stb) tekintetében is óriási készletekkel rendelkezik.
    Az alábbi táblázat jól érzékelteti Chile élenjáró helyét a világ réztermelésében.
 A világ legfontosabb réztermelő országai az utóbbi években
     A Chile középső és északi részén, a Csendes óceán partja mentén húzódó ún. Parti Kordillerák (Cordillera de la Costa) és az Andokhoz tartozó Magas Kordillerák (Cordillera de los Andes) között, észak-dél irányban több száz km hosszúságban elterülő Atacama sivatag nem a szó általunk megszokott értelmében sivatag. Az Atacama sivatag szépsége a felszínen, gazdagsága viszont a mélyben található.  A felszínen is jól megfigyelhetők az üledékes kőzetek rétegződései, a vulkáni, vagy intruziós kőzetekkel való érintkezési, ún. kontaktzónák, a kőzetek sokszínű mállási termékei, ércesedett szerkezetek, a vetők, a gyűrődéses szerkezetek, stb.
    Az Atacama  sivatag altalaja Chile és egyben a világ legnagyobb rézérc készleteit rejti. Észak-dél irányban gyöngyfűzérszerűen sorakoznak itt az olyan óriási felszíni kitermelésű bányák, mint Collahuasi, Zaldivar, Escondida, Chuquicamata, Salvador, Mantoverde, Candelaria, stb. Hatalmas felszíni aranykitermelésekkel is találkozhatunk, mint Maricunga, Coipa, Refugio. A Parti Kordillerákban elsősorban vasércet bányásznak. A Fe-Cu-Au (Iron Oxide Copper-Gold - IOCG) tipusú ércesedések az ún. Parti Kordillerák júra – korai kréta korú magmás-vulkáni ívéhez kapcsolódnak.
   A Peru déli részétől Chile középső övezetéig terjedő, elsősorban extenziós tektonikával jellemezhető ívben a tholeites-mészalkáli összetételű magmás testekhez kapcsolódó ércesedéseknek igen nagy szerepük van a világ Cu és Au termelésében. A fő elemeken kívül helyenként jelentős mennyiségű Co, U, Mo, Zn és ritka fémeket is tartalmaznak.
Az Andok vonulatában és ezen belül az Atacama sivatagban található Fe, Cu, Au, (±Ag) érctelepeket Sawkins F.J. az 1990-ben megjelent „Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics” című könyvében, lemeztektonikai szempontból a fő ívekhez kapcsolódó, ún. „egyéb ércteleptípusok” kategóriájába sorolja, amelyek ebben a régióban mintegy átmenetet képeznek a massziv vas (magnetit) és a rézporfíros érctelepek között. Sillitoe R.H., a Fe, Cu, Au, (±Ag) ércesedések kiváló ismerője és akivel személyesen is alkalmunk volt tanulmányozni a Candelaria–Punta del Cobre övezet ilyen tipusú ércesedéseit, többek között az „Iron Oxide-Copper-Gold Deposits: an Andean View” című cikkében (Mineralium Deposita, 2003)  a fő ívek csapásirányában elhelyezkedő, a Parti Kordillerák mélységi magmás szerkezeteihez és a hozzájuk kapcsolódó törésrendszerekhez társítja.
A Copiapo-folyó termékeny völgye az altalajkincsekben gazdag Atacama törésrendszer csapásirányában. Előtérben a Punta del cobre és a Carola bányaterületek.
A Copiapo folyó termékeny völgye az altalajkincsekben gazdag Atacama törésrendszer csapásirányában. Előtérben a Punta del cobre és a Carola bányaterületek.
 
 2. Földtani környezet

    A Punta del Cobre – Candelaria (Copiapo város közelében) övezet  Fe-Cu-Au ércesedései a Chilei Parti Kordillerákhoz tartozó, a késő júra – korai kréta vulkanogén és a neokom karbonátos tengeri üledékei határán felnyomult, nagy kiterjedésű, É-D irányban elnyúló, granodioritos és dioritos összetételű magmás testekhez kapcsolódnak. Az abszolút kormeghatározási (radiometriai) adatok alapján az ércesedések elsősorban az korai kréta magmás-hidrotermális tevékenységéhez kötődnek. Időben az ércesedések kelet felé migráltak szoros összefüggésben az ugyancsak kelet felé nyomuló magmás tevékenységgel.
    A fontosabb ércesedések kora: Candelaria, 116-114 millió év (40Ar/39Ar, Re-Os, Marchik és Fontboté, 2001), Mantoverde, 123-117 millió év (Vila et al., 1996), Carola, 125-85 millió év (40Ar/39Ar, K-Ar, Pop et.al., 2000).
    Nagyszerkezeti szempontból az ércesedések a szubdukció csapásirányában elhelyezkedő, É-D irányban több mint 1000 km hosszúságban elnyúló Atacama-törésrendszer közelében foglalnak helyet.  Az Atacama-törésrendszernek szerkezeti kontroll-tényező szerepe igen jelentős nemcsak a Punta del Cobre-Candelaria övezet  Fe-Cu-Au ércesedéseire, hanem a Chilei Parti Kordillerákban előforduló egyébb (pl. magnetit) ércesedésekre is.
    Az ércesedések az korai kréta vulkáni és vulkanoklasztos formációiban, valamint a Parti Kordillerákat alkotó intermedier magmás kőzetekben fordulnak elő.  Az ércesedések változatos teleptipus-formákban jelentkeznek: telérek (gyakoriak a masszív szövetű, szulfidos, elsősorban kalkopirit kitöltésű telérek), magmás-hidrotermális és/vagy hidraulikus breccsák, stockwork, manto (a vulkáni vagy vulkanoklasztos és az üledékes formációk kontaktzónájában), hintett ércesedések.
 
 Fúrómagminták a Melendez projekt egyik mélyfúrásából. Jól látható az kalkopirites ércesedés tipusa és szöveti jellemzői.
Fúrómagminták a Melendez projekt egyik mélyfúrásából. Jól látható az kalkopirites ércesedés tipusa és szöveti jellemzői.
 
 3. A geológust alkalmazó vállalatról röviden

    A Sociedad Contractual Minera Carola chilei magánszemélyek által alapítottt részvénytársaság.
    Az érctelep Tierra Amarilla helység közvetlen közelében, a Punta del Cobre kitermeléstől délre, annak szomszédságában, a Copiapó folyó jobb partján található. A rendszerezett és magas fokon gépesített mélyszínti bányaművelés 1991-ben kezdődött. A Carola bánya övezetében valamint a szomszédos területeken történt geológiai feltárások nyomán a felbecsült szulfidos rézérckészlet  kb. 230 millió tonna  1,25%-os Cu tartalommal. Az utóbbi 15 évben a termelés folyamatosan nőtt és az 1991-es évi 300 ezer tonnáról ma már eléri az évi 1,5-1,8 millió tonnát 1,3-1,4%-os Cu tartalommal. Az intenzív és eredményes geológiai feltárásoknak és előkészítő munkálatoknak köszönhetően a  bánya kapacitása hamarosan eléri az évi 2,2 millió tonnát.
    A kitermelt ércet saját ércdúsító üzemben (Coemin S.A.) dolgozzák fel. A 25,5-27% Cu, 5 gt Au és 48 g/t Ag tartalmú koncentrátumot az állami szektorban értékesítik.
    A vállalat geológiai tevékenységét kizárólag romániai (többségében erdélyi, köztük több magyar) geológusok irányítják.
    A vállalat hamarosan megnyítja a második bányát is a szomszédos Melendez övezetben, ahol jelenleg a feltárási munkálatok folynak.
 
 Az új Melendez bánya bejárata
Az új Melendez bánya bejárata.
 
 4. Munkahelyi elvárások

   Olyan geológusra van szükség, aki megfelelő elméleti felkészültséggel rendelkezik és esetleg gyakorlati tapasztalata is van geológiai feltárásokban, kutatófúrásokkal és bányamunkálatokkal.
    Alapvető szakmai feladatok:
  • kutatófúrások telepítése, térképezése, mintavételezése, geológiai szelvények, térképek készítése;
  • bányamunkálatok telepítése, térképezése;
  • ércesedett szerkezetek, érctestek körvonalazása, behatárolása;
  • érckészletek felbecsülése;
  • aktív részvétel a jövendő bányaművelés levezetésében és koordinálásában;
  • kontroll és felülvizsgálat a kitermelésre kerülő és a kitermelt érc mennyiségi és minőségi paramétereinek biztosítására.

5. Egyébb feltételek és elvárások

  • Dinamikus, kezdeményező szellemű, munkáját önnállóan elvégezni tudó geológusra van szükség;
  • Elvárjuk, hogy a jelentkező legalább alapszinten használni tudja az alapvető számitógépes programokat, az Autocad szoftver kezelése előny;
  • A munahelyen használatos nyelv a spanyol, de figyelem, nem feltétel a spanyol nyelv ismerete

6. Szerződés, utazás, szállás, javadalmazás

    A vállalat a munkaszerződést általában két évre ajánlja.
    Az utazás teljes költségét a vállalat fedezi. A szerződés lejárta után a vállalat biztosítja a geológus hazaszállitását.
    Copiapo városban  a vállalat bérlakást biztosít kb. 250 USD havi fizetség ellenében. A munkahelyre, illetve a lakáshoz való szállitást  (kb.18 km) a vállalat bitosítja.
    Kezdő fizetés geológusok számára: 2700-3000 USD, amelyből az adózás után kb.2400-2700 USD marad.

    Mindazok a geológus kollégák, akiket érdekel a chilei munkavállalás és úgy gondolják, hogy eleget tudnak tenni a fenti elvárásoknak, küldjék el fényképes szakmai önéletrajzukat román és angol nyelven. Nyilván több CV közül kerül majd kiválasztásra az, amelyet a vállalat Igazgatótanácsa a legalkalmasabbnak nyilvánít.
Az érdekelt és jelentkezni kívánó kollegák az alábbi címen kaphatnak további tájékoztatást és küldhetik el szakmai önéletrajzukat:
 
 
Szívélyes üdvözlettel:
Valdman István,
Chile.


[ A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges ]

Földtan.lap.hu szemle